POLITYKA PRYWATNOŚCI grupy deweloperskiej amprojekt

 

 

I. Podsumowanie.

 

 1. Niniejsza Polityka Prywatności grupy deweloperskiej amprojekt określa podstawowe zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych przez amprojekt oraz uprawnienia osób, których dane są przetwarzane przez amprojekt.
 2. amprojekt zbiera udostępnione dane osobowe w celu sprzedaży towarów i usług oraz ewentualnego rozpatrywania roszczeń związanych ze sprzedażą.
 3. W zależności od kategorii danych osobowych, podstawa ich przetwarzania ulega zmianie.
 4. Podstawą przetwarzania danych jest między innymi zgoda podmiotu danych osobowych, prawne obowiązki ciążące na amprojekt lub uzasadniony interes amprojekt.
 5. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich udostępnienia może uniemożliwić wykonanie umów deweloperskich, umów sprzedaży, umów o świadczenie usług budowlanych lub innych umów i usług świadczonych na rzecz Klientów amprojekt.
 6. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane, są uprawnione do dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przeniesienia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, a nadto mają prawo do wniesienia skargi do właściwych organów publicznych na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Dane osobowe, z uwagi na charakterystykę działalności amprojekt mogą zostać przekazane innym podmiotom, a w tym organom publicznym w prawnie uzasadnionych lub nakazanych przypadkach, podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu amprojekt na podstawie zawartych umów (np. biura rachunkowe, kancelarie prawne, przewoźnicy, specjaliści od marketingu) lub pracownikom lub współpracownikom amprojekt na podstawie stosownych upoważnień.
 8. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 9. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do wykonania usług lub zawarcia umowy, a także przez okres związany z przedawnieniem roszczeń związanych z tymi umowami i usługami lub też do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych, wniesienia sprzeciwu w związku z przetwarzaniem danych lub też do czasu zaspokojenia prawnie uzasadnionego interesu amprojekt lub do czasu wywiązania się z obowiązków prawnych przez amprojekt.
 10. Szczegółowe omówienie kwestii przetwarzania danych osobowych przez amprojekt znajdują się poniżej w pełnym tekście Polityki Prywatności grupy deweloperskiej amprojekt.

 

II. Tekst pełny.

 

1. Postanowienia ogólne. Administrator danych osobowych.

 

 1. Administratorem danych osobowych jest spółka pod firmą: AMPROJEKT II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Gdańsku (80-125), przy ulicy Kartuskiej nr 278, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000827714, która w niniejszej Polityce Prywatności grupy deweloperskiej amprojekt zwana jest AMPROJEKT.
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy przy pomocy poczty elektronicznej pod adresem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Dane osobowe („Dane”) są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz przepisami innych aktów prawnych o ochronie danych osobowych.
 4. W zakresie, w jakim amprojekt realizuje przedsięwzięcia inwestycyjne z wykorzystaniem spółek powiązanych kapitałowo i osobowo (spółek celowych) takich jak: amprojekt II Spółka z ograniczona odpowiedzialnością prestige Spółka komandytowa z siedzibą w Gdańsku (80-125), przy ulicy Kartuskiej nr 278, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000625838; amprojekt II Spółka z ograniczona odpowiedzialnością DOMY 2 Spółka komandytowa z siedzibą w Gdańsku (80-125), przy ulicy Kartuskiej nr 278, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000781111; amprojekt II Spółka z ograniczona odpowiedzialnością PASTELOWE Spółka komandytowa z siedzibą w Gdańsku (80-125), przy ulicy Kartuskiej nr 278, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000793293; amprojekt inwestycje Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-125), przy ulicy Kartuskiej nr 278, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000810824; amprojekt PRESTIGE Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-125), przy ulicy Kartuskiej nr 278, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000891831 następuje współadministrowanie danymi osobowymi przez amprojekt wraz z wyżej wymienionymi spółkami celowymi – w odniesieniu przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych przez poszczególne spółki celowe i każda ze spółek posiada wówczas status Administratora.
 5. Względem osób, których dane osobowe są przetwarzane przez Współadministratorów, podmiotem odpowiedzialnym za wypełnianie obowiązków związanych z ochroną danych osobowych jest amprojekt zgodnie z treścią uzgodnień zawartych w umowie o współadministrowanie.
 6. Wyciąg z właściwej umowy o współadministrowanie jest udostępniany na wniosek osoby, której dane są lub będą przetwarzane. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wykonywać przysługujące jej prawa wynikające z RODO wobec AMPROJEKT oraz właściwego Współadministratora.

 

2. Przetwarzanie Danych.

 1. Dane są przetwarzane przez Administratora między innymi w następujących celach:
  1. przygotowania, zawarcia lub wykonania zawartej umowy deweloperskiej lub rezerwacyjnej, umowy sprzedaży, umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu lub umowy przenoszącej własność lokalu, a także umowy o świadczenie usługi budowlanej lub innej umowy związanej z działalnością amprojekt lub w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy, w szczególności w celu udzielenia odpowiedzi na pocztę elektroniczną przesłaną przez formularz kontaktowy – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust 1 lit. b RODO;
  2. obsługi oraz odpowiednio zachowania (utrwalenia i zarchiwizowania) komunikacji prowadzonej poprzez formularz kontaktowy lub wiadomości wysłane na adres amprojekt lub adres poczty elektronicznej amprojekt – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1. lit. c) RODO w przypadku, gdy Administrator jest zobowiązany do kontaktu z Klientem w związku z wykonaniem nałożonych na Administratora obowiązków prawnych, a względnie również art. 6 ust. 1. lit. f) RODO, gdy prawnie uzasadniony interes Administratora przejawia się w dostarczeniu odpowiedzi na zadane pytania;
  3. wykonania przez amprojekt obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa np. z zakresu przepisów ustaw podatkowych, ustawy o rachunkowości lub kodeksu cywilnego – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust 1 lit. c RODO;
  4. ochrony interesów amprojekt, a w szczególności ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami związanymi z zawartymi umowami lub świadczonymi usługami roszczeń w z związku z prowadzoną działalnością, w tym windykacji lub obrony przed roszczeniami –podstawą przetwarzania jest art. 6 ust 1 lit. f RODO.
 2. Ponadto amprojekt przetwarza Dane za wyraźną zgodą Klientów na wykorzystywanie ich danych osobowych, a treść tej zgody będzie określać, w jakim celu Amprojekt jako administrator będzie przetwarzać te Dane – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust 1 lit. a RODO.
 3. Dane przetwarzane zgodnie z ust. 1. powyżej mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim, a w tym m.in.:
  1. podmiotom, z którymi Administrator ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, tj. podmiotom świadczącym usługi IT, księgowe, bankowe, prawne, administracyjne, pocztowe, kurierskie, marketingowe;
  2. pracownikom lub współpracownikom Administratora, którzy zostali przeszkoleni, upoważnieni i zobowiązani do zachowania poufności oraz przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych;
  3. organom administracji publicznej lub innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa do żądania przekazania danych osobowych, celem wykonania obowiązków Administratora lub ww. organów i podmiotów.
 4. Administrator przetwarza następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj). W wypadku Klientów będących przedsiębiorcami Administrator przetwarza dodatkowo nazwę lub firmę oraz NIP przedsiębiorcy.
 5. Podanie Danych z ust. 4. powyżej jest nieodzowne do zawarcia i wykonania umów. Podanie Danych jest dobrowolne, przy czym odmowa ich podania może skutkować brakiem możliwości zawarcia stosownej umowy z Klientem lub świadczenia usług na rzecz Klienta.
 6. Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będą podlegały profilowaniu. Administrator nie będzie podejmował jakichkolwiek decyzji wobec podmiotu Danych, które opierałyby się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu Danych, a które wywoływałyby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływały na podmiot Danych.
 7. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania celów z ust. 1. powyżej, tj.:
  1. w celach związanych z zawarciem i wykonaniem umów – do momentu jej wykonania, jednak nie krócej niż przez okres przedawnienia roszczeń związanych z umową;
  2. w celach obsługi komunikacji – przez okres potrzebny do zaadresowania zgłoszenia, a także przez okres przedawnienia roszczeń związanych ze sprawą;
  3. w celach podatkowych, księgowych lub innych niezbędnych z punktu widzenia obowiązujących przepisów – przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami;
  4. w celach określonych w ust. 1. pkt 5) powyżej – do momentu cofnięcia zgody, zaspokojenia prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub podmiotu trzeciego lub do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

 

4. Prawa Podmiotu Danych.

Osobom, których dotyczą Dane, w zakresie i w wypadkach przewidzianych w RODO oraz pozostałych aktach prawnych o ochronie danych osobowych przysługują następujące prawa:

 1. prawo dostępu do Danych i ich sprostowania (art. 15 i art. 16 RODO);
 2. prawo do usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania Danych (art. 17 i art. 18 RODO);
 3. prawo do przenoszenia Danych (art. 20 RODO);
 4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych (art. 21 RODO);
 5. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Danych, w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się w oparciu o art. 6 ust. 1. lit. a) RODO – cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem zgody;
 6. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/83) w przypadku uznania, że Dane są przetwarzane z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych.

 

5. Postanowienia końcowe.

 1. Administrator zastrzega sobie prawo aktualizacji i zmiany Polityki Prywatności. Uaktualnione wersje Polityki Prywatności zostaną udostępnione na Stronie Firmowej.
 2. Administrator nie odpowiada za działania lub zaniechania Klientów, skutkiem których Administrator przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w Polityce Prywatności.